'.$_page_title_.'

'.$_page_www_.'

'.$_page_telefon_.'

'; $time_start = microtime(true); //liczymy zdjecia (jpg i gif) $noimage = 0; if ($dh = opendir($_images_dir_)) { while (($f = readdir($dh)) !== false) { if((substr(strtolower($f),-3) == 'jpg') || (substr(strtolower($f),-3) == 'jpg')) { $imageinfo = getimagesize($_images_dir_.$f); $width = $imageinfo[0]; $height = $imageinfo[1]; $size = round(filesize($_images_dir_.$f)/1024,1).' KB'; $noimage++; $images[] = array('filename' => $f, 'width' => $width, 'height' => $height, 'size' => $size); array_multisort($images, $_sort_, SORT_REGULAR); } } closedir($dh); } if($noimage) { if($_GET["img"] != '') { if($images[$_GET["img"]][filename] != '') { if($_GET["img"]) $_no_ = ceil(($_GET["img"]+1)/$_no_pics_per_page_); else $_no_ = 1; if($_GET["img"] == 0) $side = ''; elseif($_GET["img"] == ($noimage-1)) $side = ''; else $side = ''; echo $side.'

'.$side; } } else { // echo $noimage.'
'.print_r($images); if($noimage > $_no_pics_per_page_) $norows = ceil($_no_pics_per_page_/$_no_cols_); else $norows = ceil($noimage/$_no_cols_); $nopos = ceil($noimage/$_no_pics_per_page_); // echo $nopos; echo '
'; if($_GET["no"] == "") $no = 1; else $no = $_GET["no"]; $index=abs($no-1)*$_no_pics_per_page_; if(($noimage-$index)<$_no_pics_per_page_) $norows= ceil(($noimage-$index)/$_no_cols_); for($a = 1;$a<=$norows;$a++) { echo ' '; for($b = 1;$b<=$_no_cols_;$b++) { if($images[$index][filename] != '') { echo ''; $index++; } else echo ''; } echo ' '; } echo '
'.$images[$index][filename].' '; if($_filename_) echo '

'; echo '
 
'; if($nopos>1) { echo '

'; for($i=1;$i<=$nopos;$i++) { if($i == $no) echo ''.$i.' '; else echo ''.$i.' '; } echo '

'; } } } else die('Chwilowy brak zdjęć. Zapraszam ponownie...'); $time_end = microtime(true); $time = $time_end - $time_start; echo '

Łączna ilość zdjęć: '.count($images).'

'; ?>